AutoArea שני שימושים עיקריים


לאחרונה נשאלתי שאלה שאני מאמין שרבים נתקלים בה, או יתקלו בעתיד.
כשאר מבצעים חישובי שטחים באמצעות האפליקציה AutoArea של אומניטק, יש שתי אוצפיות חישוב. האופציה שמשתמשים בה בארץ היא אופצית ההחסרה. סימון המסגרת הכללית, בה נמצאים כל השטחים, החסרה של שטחי השירות, וכך מתקבל השטח העיקרי.
אבל מה אם יש לי שני שימושים לשטח העיקרי שצריך לפרט בדף הראשון?
בטבלת הדף הראשון יש מקום לשימושים שונים לשטח העיקרי אבל כברירת מחדל השטח מתמלא רק בעמודה אחת, ודי קשה להבין איך ליישם שני שטחים עיקריים באותו חישוב, לדוגמה משרדים ומסחר.


הסבר: 
כאשר מגדירים כל שטח בשימוש שלו, לשטחים העיקריים הללו יש לבחור מהאפשרויות בלשונית של "שטחים עיקריים", אחרי השטחים הרגילים.
פעם אחת , נאמר לעיקרי משרדים, "שטח עיקרי מוצע 1"
ופעם שניה, נאמר לעיקרי מסחרי, "שטח עיקרי מוצע 2"
וכן הלאה אם יש עוד

וכשאשר מעדכנים את הטבלה של הדף הראשון השטחים יופיעו מצד ימין עם הפירוט, בעמודה המיועדת כמובן.
ניתן ללחוץ פעמים על הכותרת ולשנות את השם לפי הצורך. יש לשים לב שכשעושים שוב UPDATE אחרי שמשנים את הכותרת היא חוזרת לכותרת המקורית, אז לפני הדפסה לשים לב לכותרות.