Posted on 1 Comment

הגדרת גובה חיתוך וטווח מבט בתוכנית (+טיפ מפתיע)

בכל תוכנית ניתן לקבוע באיזה גובה יתבצע החיתוך של התוכניתעד איזה גובה יוצגו קווי מבט, ועד איזה גובה יוצגו חלונות (מעל קו החיתוך), גם אם לא נחתכים.


ואיך ניתן לשלוט על עובי קווי המבט?
rem koolhaas maison a bordeaux
אופציית ה View Range 


 נמצאת ב Properies  של כל תוכנית. טווח גובה בו יוצגו חלונותTop
גובה חיתוך המבט ממפלס הייחוסCut Plane
תחתית טווח החיתוךBottom
עד לאיזה מפלס יראו קווים מבט View Depth-Levelהגדרות הגובה של כל המפלסים צריכים להיות בהיררכיה הנכונה, אחרת לא יהיה ניתן לאשר חלון זה. כלומר, לא ניתן ליישם Top  נמוך מ CutPlane, ולא ניתן ליישם  View Depth  גבוה מ Botoom.

שימוש נפוץ לשינוי הטווח, למשל, בתוכנית גגות, היינו רוצים לראות ממפלס הגג עד לקרקע. כלומר  שה VIEW DEPTH יהיה עד למפלס התחתון, או לא מגובל, וכך היינו רואים את כל המבנה עד לקרקע. 

קורה לעיתי קרובות, שעובדים על תוכנית של מפלס ביניים, או מפלס של קומת גלרייה, בו אנחנו כן רוצים לראות את המבט מעבר למפלס רצפת הקומה. כברירת מחדל, בתוכניות רואים עד לרצפת המפלס ללא קווי מבט רחוקים. בעזרת אופצייה זו ניתן לתקן את המצב.

כברירת מחדל, קווי המבט הרחוקים יוצאים בקווים שחורים רגילים, על מנת שקוי המבט הנראים תחת הגדרה של View Depth, שהם בעצם הקוים הרחוקים, יהיו חלשים יותר בהיררכיית הקוים, יש ללכת להגדרות תצוגת הקווים דרך
Manage>Additional settings<Line Styles
 ולשנות את סוג הקו הנקרא Beyond  לקו בהיר יותר, אפור לדוגמה. 
זהו סוג הקו ששולט על נראות קוי המבט.