Posted on Leave a comment

מספור מדרגות

מספור מדרגות הינה אוצפיה שימושית מאוד, שניתן בעזרתה למספר גרמים המשכיים שלמים.
אבל איך ממשיכים מספור מדרגות בין גרמים לא המשכיים?

 
לפנינו שני גרמים שונים, שמספורם צריך להיות המשכי.


כדי למספר אותם, יש לבחור בסרגל Annotate>Tread Number
וע"י לחיצה על הגרם נפרש מספור המדרגות

 (ניתן לבחור מיקום הקו,גודל טקסט סיבוב ומרחק מהקו, ב Properies של המספור)

כאשר נמספר את הגרם הבא, המספור שוב יתחיל מ 1

 

להמשך ממספר מסויים, ניתן ללחוץ על קו המספור, ובשורה הירוקה לבחור מאיזה מספר יתחיל הגרם.

 

לאחר ההגדרה אותו המספור יעבוד גם בחתכים ותוכניות.